Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, dalej: RODO) przekazanych podczas korzystania z usługi Newsletter i podczas zgłoszenia reklamacji jest Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem do KRS: 0000365951, NIP: 5833112205, REGON 221122120, kapitał zakładowy w wysokości 10 880 000 zł, wpłacony w całości. Dane kontaktowe: tel.: 58 728 23 43, e – mail: support@forever-entertainment.com

 

Administrator danych przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.), RODO, ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm.).

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Forever Entertainment Spółkę Akcyjną z siedzibą w Gdyni w celu dostarczenia Newslettera (w tym w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora danych, przekazywania informacji handlowych środkami komunikacji elektroniczną, używania telefonicznych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego), rozpatrywania zgłoszonej reklamacji (w tym w celu udzielenia informacji o rozstrzygnięciu reklamacji) i realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w zakresie przetwarzania danych w celu dostarczania Newsletter, w tym zgoda na marketing bezpośredni produktów i usług administratora danych, zgoda na przekazywaniem informacji handlowych środkami komunikacji elektroniczną, zgoda na używanie telefonicznych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego), wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zakresie przetwarzania danych w celu rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji i udzielenia informacji o rozstrzygnięciu reklamacji), prawnie usprawiedliwiony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku rozpatrzenia reklamacji oraz w celu wykazania legalności operacji przetwarzania danych osobowych).

 

Podanie danych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, ani umownym, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi Newslettera i nie będzie możliwe rozpoznanie reklamacji (w tym powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji).

 

Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub do czasu bezpośredniej rezygnacji z usługi Newsletter. W zakresie danych osobowych niezbędnych do obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, takie dane osobowe będą przechowane do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń. Po cofnięciu zgody lub po złożeniu rezygnacji z usługi Newsletter dane objęte zgodą będą przechowywane przez okres 5 lat od ostatniego użycia danych w celach marketingowych - w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania przez administratora jest art. 6 ust 1 lit. f RODO, a prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość wykazania legalności operacji przetwarzania danych osobowych.

 

Udzielający zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres mailowy: support@forever-entertainment.com W celu wypisania się z Newslettera należy kliknąć link, widniejący w stopce każdego Newsletter z informacją, że możesz się wypisać. Wykonanie tej czynności spowoduje usunięcie adresu poczty elektronicznej z listy i FE zaprzestanie wysyłania Newsletter.

 

Odbiorcy danych osobowych, kategorie odbiorców - Dane osobowe mogą być ujawniane przezadministratora danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, podmiotowi świadczącemu usługi informatyczne obsługi Newsletter (Freshmail sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków) i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Kontakt

Forever Entertainment S.A.

al. Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

+48 58 728 23 43

fax. +48 58 712 62 59

biuro@forever-entertainment.com

pr@forever-entertainment.com

NIP 583 311 22 05 / REGON 221122120 / KRS 0000365951 / Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS /
Nr rachunku: 29 2490 0005 0000 4530 8076 8259 / Kapitał zakładowy: 10.880.000 PLN / BDO: 000550394

Newsletter

Dołącz do naszej społeczności!

Zapisz się