Regulamin Newsletter

Regulamin świadczenia usługi Newsletter („Regulamin”)

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi polegającej na wysyłaniu zainteresowanej osobie („Użytkownik”) treści w formie listu elektronicznego („Newsletter”).
 2. Newsletter jest udostępniany przez Forever Entertainment Spółkę Akcyjną z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem do KRS: 0000365951, NIP: 5833112205, REGON 221122120, kapitał zakładowy w wysokości 10 880 000 zł, wpłacony w całości, adres poczty elektronicznej: newsletter@forever-entertainment.com („FE”).
 3. Newsletter jest wysyłany przez FE na adres poczty elektronicznej przez Użytkownika i zawiera informacje handlowe oraz treści dotyczące produktów FE, działalności FE i inne informacje dotyczące FE. Warunkiem korzystania z usługi Newsletter jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia umożliwiającego odczyt wiadomości e-mail, dostęp do sieci Internet i posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 4. Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne.
 5. Usługa Newsletter jest świadczona bezterminowo i nieodpłatnie.
 6. Każdy Newsletter zawiera:
  1. informację o FE jako wydawcy Newsletter,
  2. temat, określający treść Newsletter,
  3. informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.
 7. Zamówienie usługi Newsletter wymaga rejestracji i wykonania czynności na stronie: http://forever-entertainment.com/pl.newsletter.html
  1. wpisania adresu poczty elektronicznej w odpowiednim polu elektronicznego formularza (FE informuje, że wpisanie adresu poczty elektronicznej jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter),
  2. zapoznania się z Regulaminem świadczenia usługi Newsletter, Polityką prywatności oraz Polityką Cookies,
  3. zaznaczenia pola „Chcę otrzymywać Newsletter”,
  4. złożenie oświadczeń i wyrażenia zgód wymaganych w procesie rejestracji,
  5. potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem świadczenia usługi Newsletter Polityką prywatności oraz Polityką Cookies
  6. kliknięcie przycisku „Zapisz mnie!”,
  7. potwierdzenie uruchomienia usługi Newsletter poprzez kliknięcie linku znajdującego się w nadesłanej przez FE wiadomości elektronicznej. Wykonanie tej czynności spowoduje, że na wskazany adres poczty elektronicznej będzie wysyłany przez FE Newsletter i stanowi potwierdzenie woli otrzymywania Newsletter. Brak potwierdzenia uruchomienia usługi Newsletter skutkuje usunięciem wprowadzonego adresu poczty elektronicznej.
 8. Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, dalej: RODO) przekazanych podczas korzystania z usługi Newsletter i podczas zgłoszenia reklamacji jest Forever Entertainment Spółka Akcyjna (FE) z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem do KRS: 0000365951, NIP: 5833112205, REGON 221122120, kapitał zakładowy w wysokości 10 880 000 zł, wpłacony w całości. Dane kontaktowe: tel.: 58 728 23 43, e – mail: support@forever-entertainment.com
 9. FE przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.), RODO, ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z ……) oraz z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm.). 
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez Forever Entertainment Spółkę Akcyjną z siedzibą w Gdyni w  celu dostarczenia Newslettera (w tym w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług nistratora danych, przekazywania informacji handlowych środkami komunikacji elektroniczną, używania telefonicznych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego), rozpatrywania zgłoszonej reklamacji (w tym w celu udzielenia informacji o rozstrzygnięciu reklamacji) i realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych.
 11. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w zakresie przetwarzania danych w celu dostarczania Newsletter, w tym zgoda na marketing bezpośredni produktów i usług administratora danych, zgoda na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektroniczną, zgoda na używanie telefonicznych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego), wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zakresie przetwarzania danych w celu rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji i udzielenia informacji o rozstrzygnięciu reklamacji), prawnie usprawiedliwiony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku rozpatrzenia reklamacji oraz w celu wykazania legalności operacji przetwarzania danych osobowych).
 12. Podanie danych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, ani umownym, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi Newslettera i nie będzie możliwe rozpoznanie reklamacji (w tym powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji).
 13. Wszelkie reklamacje związane z usługą Newsletter należy kierować na adres poczty elektronicznej: support@forever-entertainment.com, pocztą tradycyjną na adres FE wskazanyw treści niniejszego Regulaminu lub osobiście w siedzibie FE. W treści reklamacji należy opisać zaistniały problem lub nieprawidłowości, adres poczty elektronicznej podany w procesie rejestracji usługi Newsletter oraz należy wskazać sposób doręczenia Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację i adres pod który odpowiedź na reklamację ma zostać doręczona. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez FE niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 14. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody  lub do czasu bezpośredniej  rezygnacji z usługi Newsletter. W zakresie danych osobowych niezbędnych do obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, takie dane osobowe będą przechowane do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń. Po cofnięciu zgody lub po złożeniu rezygnacji z usługi Newsletter dane objęte zgodą będą przechowywane przez okres 5 lat od ostatniego użycia danych w celach marketingowych - w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania przez administratora jest art. 6 ust 1 lit. f RODO, a prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość wykazania legalności operacji przetwarzania danych osobowych.
 15. Udzielający zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres mailowy:  support@forever-entertainment.com. W celu wypisania się z Newslettera należy kliknąć link, widniejący w stopce każdego Newsletter z informacją, że możesz się wypisać (WYPISZ SIĘ!). Wykonanie tej czynności spowoduje usunięcie adresu poczty elektronicznej z listy i FE zaprzestanie wysyłania Newsletter.
 16. Odbiorcy danych osobowych, kategorie odbiorców - Dane osobowe mogą być ujawniane przez administratora danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, podmiotowi świadczącemu usługi informatyczne obsługi Newsletter (Freshmail sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków) i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników.
 17. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
 18. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 19. FE informuje, że Użytkownikowi przysługuje prawo zmiany wskazanego w formularzu w czasie wykonywania czynności rejestracyjnych adresu poczty elektronicznej. W celu dokonania zmiany adresu należy napisać wiadomość na adres mailowy: support@forever-entertainment.com z informacją o zmianie adresu poczty elektronicznej.
 20. 20. FE informuje, że osoba, która przy rejestracji podała adres poczty elektronicznej osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody, ponosić będzie z tego tytułu wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec FE jako wydawcy Newsletter, w przypadku zgłoszenia przez tę osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec FE.
 21. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.
 22. FE informuje, że w ramach korzystania z usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
 23. FE zastrzega, że korzystanie z usługi Newsletter może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikowi przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu jego zminimalizowania.
 24. FE zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O zmianie Regulaminu FE poinformuje poprzez umieszczenie na stronie http://forever- entertainment.com/pl.newsletter.html informacji o zmianie Regulaminu oraz poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej Użytkownikowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej w procesie rejestracji.
 25. Regulamin jest dostępny na stronie: http://forever-entertainment.com/pl.newsletter.html w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.
 26. Informacje na temat Polityki prywatności znajdują się pod adresem: http://forever- entertainment.com/pl.polityka_prywatnosci.html, a informacje na temat Polityki Cookies znajdują się pod adresem: http://forever-entertainment.com/pl.polityka_cookies.html
 27. FE zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu o tym Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kontakt

Forever Entertainment S.A.

al. Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

+48 58 728 23 43

fax. +48 58 712 62 59

biuro@forever-entertainment.com

pr@forever-entertainment.com

NIP 583 311 22 05 / REGON 221122120 / KRS 0000365951 / Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS /
Nr rachunku: 29 2490 0005 0000 4530 8076 8259 / Kapitał zakładowy: 10.880.000 PLN / BDO: 000550394

Newsletter

Dołącz do naszej społeczności!

Zapisz się